Mob Taw Vwm (Gout)

Tshuaj Ntsuab

Tshuaj Ntsuab Hmoob

Cov tshuaj no zoo mob taw vwm, muab duav, mob ib ce, thiab lwm yam mob. Yog tshuaj ntsuab ua xwb. Ib ntsia yog $5. Yog yuav ntau kuj tau dawb ntsiav puav. Cov tshuaj no mas ntau tus neeg thoob plaws teb chaws Meskas no yeej siv thiab qhuas heev. Cov tes taw o tsheej thooj lawm los kuj nqeg thiab zoo lawm. 

Cov tshuaj no yog Niam Tais Hmoob Suav (los Niam Nom Kav Vwj) cov tshuaj uas ib txhia kwv tij Hmoob yeej paub thiab tau siv lawm.

This herb help treat gout, back pain, muscle pain, and much more.

RRP $ 5.00

items available

Continue Shopping

Find more Tshuaj Ntsuab or additional Tshuaj Ntsuab Hmoob products.

© 2020 Tshuaj Ntsuab Hmoob. All Rights Reserved. All prices USD.

Powered by Shopify / Theme by Conciergify