Ntshav Qab Zib (High Blood Sugar, Diabetes)

Tshuaj Ntsuab

Tshuaj Ntsuab Hmoob

Cov no yog tshuaj ntshav qab zib, yog tshuaj ntsuab ua xwb. Ib hnab muaj 60 ntsiav, yog $100. Ib hnub noj ob zaug, ib zaug noj 5 rau 8 lub.

Cov tshuaj no yog Niam Tais Hmoob Suav (los Niam Nom Kav Vwj) cov tshuaj uas ib txhia kwv tij Hmoob yeej paub thiab tau siv lawm. 

This herb help treat high blood sugar, diabetes.

RRP $ 100.00

items available

Continue Shopping

Find more Tshuaj Ntsuab or additional Tshuaj Ntsuab Hmoob products.

© 2017 Tshuaj Ntsuab Hmoob. All Rights Reserved. All prices USD.

Powered by Shopify / Theme by Conciergify