About Us

Since 1996 I, Yuepheng Xiong, have travelled extensively to China and Southeast Asia. I've known many famous Hmong herbalists. It is my great honor to partner with them and to provide our fellow Hmong with the best Hmong herbs. Hmong herbs have a history for thousands of years. It is our duty to help others and pass our herbs down to future generations. 

Txij xyoo 1996 los kuv, Ywj Pheej Xyooj, tau mus ntau lwm rau teb chaws Suav thiab cov teb chaws Esxias Qab Teb. Kuv ntsib thiab paub ntau tus kws tshuaj ntsuab Hmoob. Kuv zoo siab muaj lub zoo sam nrog lawv koom tes thiab pab kho peb ib tsoom Hmoob kom suav daws muaj kev noj qab nyob zoo. Tshuaj ntsuab Hmoob muaj keeb kwm los tau ntau ntau txhiab xyoo. Nws yog peb li luag hauj lwm pab lwm tus neeg thiab ho cob qhia rau cov pem suab.

Tshuaj ntsuab yog ib yam txuj uas peb Hmoob yeej paub zoo thiab pab cawm peb haiv neeg los tau ntau txhiab xyoo. Peb yog ib haiv neeg; peb yeej muaj kev xav thiab ntseeg txawv tshwj xeeb rau peb haiv neeg; thiab peb lub tswv yim los yog kev kho mob nkeeg los yeej txawv tshwj xeeb rau peb haiv neeg. Tej laus thiaj hais tias "Hmoob tshuaj Hmoob rhaub."

Kuv txiv yog ib tus neeg muaj muaj mob thiab paub ntau yam tshuaj ntsuab. Kuv thiaj pom tias peb Hmoob tej yam tshuaj ntsuab yeej zoo tiag tiag. Peb yuav tau ceev txuag kom txhob ploj thiab kom pab tau peb haiv neeg mus lawm yav tom ntej. Kuv lub hom phiaj yog muab cov tshuaj ntsuab uas zoo tshaj plaws.

© 2020 Tshuaj Ntsuab Hmoob. All Rights Reserved. All prices USD.

Powered by Shopify / Theme by Conciergify