Mob Hniav (Toothache)

Tshuaj Ntsuab

Tshuaj Ntsuab Hmoob

Pob no yog tshuaj mob hniav, yog tshuaj ntsuab xwb. Muab nws xo rau ntawm tus kaus hniav mob ces zoo lawm. Muab tsau cawv haus kuj tau tib yam. Ib pob yog $20.

Cov tshuaj no yog Niam Tais Hmoob Suav (los Niam Nom Kav Vwj) cov tshuaj uas ib txhia kwv tij Hmoob yeej paub thiab tau siv lawm. 

This herb helps treat toothache.

RRP $ 20.00

items available

Continue Shopping

Find more Tshuaj Ntsuab or additional Tshuaj Ntsuab Hmoob products.

© 2020 Tshuaj Ntsuab Hmoob. All Rights Reserved. All prices USD.

Powered by Shopify / Theme by Conciergify