Mob Plawv (Heart)

Tshuaj Ntsuab

Tshuaj Ntsuab Hmoob

Tshuaj mob plawv uas yog muab sab txhim ua. Ib pob yog $30.

Cov tshuaj no yog Niam Tais Hmoob Suav (los Niam Nom Kav Vwj) cov tshuaj uas ib txhia kwv tij Hmoob yeej paub thiab tau siv lawm. 

This herb helps treat heart illness.

RRP $ 30.00

items available

Continue Shopping

Find more Tshuaj Ntsuab or additional Tshuaj Ntsuab Hmoob products.

© 2020 Tshuaj Ntsuab Hmoob. All Rights Reserved. All prices USD.

Powered by Shopify / Theme by Conciergify