Mob Siab, Kab Mob Siab B (Hepatitis B)

Tshuaj Ntsuab

Tshuaj Ntsuab Hmoob

Cov no yog tshuaj mob siab los mob siab B, yog tshuaj ntsuab ua xwb. Cov no muag raws plav (capsule). 

Cov tshuaj no yog Niam Tais Hmoob Suav (los Niam Nom Kav Vwj) cov tshuaj uas ib txhia kwv tij Hmoob yeej paub thiab tau siv lawm. 

This herb help treat hepatitis B.

RRP $ 30.00

items available

Continue Shopping

Find more Tshuaj Ntsuab or additional Tshuaj Ntsuab Hmoob products.

© 2020 Tshuaj Ntsuab Hmoob. All Rights Reserved. All prices USD.

Powered by Shopify / Theme by Conciergify