Tshuaj Txiv Neej (Impotence, Men's Pill)

Tshuaj Ntsuab

Tshuaj Ntsuab Hmoob

Cov no yog tshuaj txiv neej los yog ib txhia hu ua tshuaj tawv nruj. Yog tshuaj ntsuab ua xwb. Ib ntsia yog $5. Yog koj yuav ntau ntsiav, peb kuj pub ntsiav puav rau koj thiab. Cov tshuaj no zoo thiab nrov npe heev. Suav daws yuav ntau heev. Cov mus tawm rooj yog cov txaus siab heev.

Cov tshuaj no yog Niam Tais Hmoob Suav (los Niam Nom Kav Vwj) cov tshuaj uas ib txhia kwv tij Hmoob yeej paub thiab tau siv lawm. 

This herb is to help men increase their sex drive.

RRP $ 5.00

items available

Continue Shopping

Find more Tshuaj Ntsuab or additional Tshuaj Ntsuab Hmoob products.

© 2017 Tshuaj Ntsuab Hmoob. All Rights Reserved. All prices USD.

Powered by Shopify / Theme by Conciergify